Organisatie

De volledige naam van de stichting luidt: Stichting Baarlo Leeft!

Het RSIN van de stichting is: 820703333

In 2009 is de stichting opgericht met de naam Baarlo Leeft! De stichting heeft geen leden doch slechts uitsluitend donateurs die met hun jaarlijkse bijdrage de activiteiten van de stichting ondersteunen.

www.baarloleeft.nl

baarloleeft@baarlo.nl

Voorzitter,  Twan Smedts, Middelste Horst 13

Secretaris: Piet van der Haas, Helling 45e (tel. 0653868750)

Penningmeester: Sander van Oyen, Rembrandtstraat 75

Bestuurslid: Miriam Lormans

Bestuurslid Technische zaken: Frits Jacobs, Slotvoogdstraat 10

Beleidsplan

-Hoofdlijnen van het beleidsplan

Doelstelling en Beleid

Een structurele ondersteuning en verbetering van de leefbaarheid in Baarlo, met als doel Baarlo beter op de kaart zetten. Met al haar kwaliteiten en een rijke kunst- en cultuurhistorie, leent Baarlo zich bij uitstek om onder de aandacht van een breder publiek gebracht te worden.

Door oprichten van deze stichting is dit streven duurzaam mogelijk gemaakt.
Deze stichting ondersteunt het initiatief tot organisatie van een jaarlijks kunstzinnig of cultureel evenement of neemt daartoe zelf het initiatief.
Een tweede speerpunt is een stimuleringsfonds voor Baarlose verenigingen, die elk jaar in de gelegenheid gesteld worden om een vernieuwend, dorpsgrens- en liever nog gemeentegrens overschrijdend project aan te dragen voor een financiële ondersteuning.

Donateurs zijn nodig om deze mooie doelstelling ook te kunnen realiseren. zij zorgen ervoor dat de ideeën ook uitgewerkt kunnen worden. Zo doneren jaarlijks een vast bedrag aan Baarlo Leeft!, waarvan de activiteiten gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is echter ook nog een subsidie vanuit de gemeente nodig.
Door een substantieel eigen budget, met dank aan onze donateurs, kunnen we ook met recht aanspraak maken op een gemeentebijdrage.
Bijeenkomsten met onze donateurs/begunstigers, waarbij ze inspraak hebben op de besteding van ons budget, vormen dan ook een belangrijk onderdeel van onze stichting. Onderling netwerken is een heel prettig neveneffect.

-Beloningsbeleid

Baarlo Leeft! heeft in principe geen beloningsbeleid. Er wordt alleen met veel vrijwilligers gewerkt, met hart voor Baarlo.

Mocht er zich een project voordoen waar subsidie wordt verstrekt kan er voor worden gekozen om de vrijwilligers die boven een aantal uren presteren een vrijwilligersvergoeding te geven,

-Actueel beleidsplan

In het huidige beleidsplan is vanaf de oprichting in basis geen verandering gekomen.

Wel is het eigen initiatief wat groter geworden als gevolg. Na organisatie van Kastelendag Baarlo 2014’, om het merk ‘Kastelendorp Baarlo’ meer uitstraling en belang te geven, omdat het de rijke historie van het dorp aangeeft, is dat stilaan gegroeid.

Baarlo Leeft! zet zich sindsdien op steeds meer fronten in om Baarlo nog leefbaarder en aantrekkelijker te maken, niet alleen voor de inwoners en omwonenden van andere Peel en Maas-dorpen, maar ook voor toerisme.

Baarlo Kastelendorp EN Kunstdorp

Dit door een in 2018 georganiseerd beeldhouwsymposium, waarbij Baarlo door internationale beeldhouwers 6 beelden van formaat rijker is geworden. Het grote succes en brede waardering is aanleiding om een tweede symposium in 2023 te gaan organiseren. Door de aanvulling op de al aanwezige 7 beelden/knopen van de beroemde kunstenaar Tajiri (die jarenlang op kasteel Scheres gewoond heeft), krijgt  Baarlo stilaan een ware uitstraling als Kastelen- EN Kunstdorp.

Nb: om er zeker van te zijn dat de locaties van de beelden er aldoor netjes bij liggen (onderhoudsniveau van gemeente is niet naar onze tevredenheid), wordt het onderhoud van die locaties ook door ons verzorgd. Daartoe een groep vrijwilligers samengebracht onder de noemer ‘Baarlo Leeft! GroenGroep’.

Baarlo Historisch

In 2019 is het 800-jarig bestaan van Baarlo groots gevierd. Stichting Baarlo Leeft! heeft het initiatief daartoe genomen en alle activiteiten ook gecoördineerd/begeleid en zelf in het jubileumjaar de 2e Kastelendag Baarlo georganiseerd en als afsluiting van het ‘feestjaar’ een levende Kerststal i.c.m. onthulling van een ‘Dorpsgedicht’.

Baarlo Fleurig

Een andere activiteit is het steeds meer opfleuren van ons dorp. 4 jaar geleden gestart met bloembakken aan lantaarnpalen in het centrum van Baarlo, die sindsdien door een door ons samengestelde vrijwillige ‘bloemenbrigade’ van water en voeding wordt voorzien. Het planten van bloembollen wordt sinds 2 jaar gedaan op locaties waar dit kan en mag van de gemeente. Dit voorjaar is er een bloemenlint ingezaaid langs het nieuwe fietspad van het dorp naar het sportpark

Nb: ook deze bloemenperken/locaties worden door onze ‘GroenGroep’ bijgehouden.

Baarlo Schoon

Sinds 8 jaar organiseren we ook 2 keer per jaar een Baarlo Schoon actie. Omdat we vinden dat een ‘sjoeën’ dorp ook schoon moet zijn, wordt er dan door 30-40 vrijwilligers het hele dorp nagelopen op zwerfvuil. Ondertussen heeft dat geresulteerd in bijna 50 vrijwillige adoptanten, die het hele jaar door een stukje van het dorp schoon houden en die we i.s.m. onze gemeente ondersteunen en van de benodigde materialen voorzien.

Baarlo Klantvriendelijk

Daar waar gemeente of RWS ophoudt, maar toch om gevraagd wordt vanuit bevolking (vooral senioren), toch een bankje regelen in het buitengebied van Baarlo, als extra rustpunt tijdens een wandeling. Het onderhoud van struinpaden door het Maasdal is vanuit Baarlo Leeft! overgenomen van RWS, omdat 2x per jaar, zoals zij dat deden, totaal niet voldeed. Nu wordt dat door ons geregeld met een aantal agrarische vrijwilligers, die daar het materieel voor hebben en door ons 5-6 keer per jaar gevraagd worden. Bezoekers welkom heten middels ‘Beleef Baarlo’ borden bij de entrees van het dorp en een vriendelijke groet en ‘weerzien wens’ bij de uitgangen van het dorp.

Baarlo Netjes

Enkele van onze vrijwilligers zijn door de jaren zo gegrepen door het ‘Baarlo-virus, dat ze in het dorp zaken aanpakt waar de gemeente geen prioriteit aan geeft of geen tijd voor heeft. Zoals Japanse duizendknoop aanpakken in parkbos ’t Kempke; stickers verwijderen van verkeersborden e.d.; (verkeers)borden rechtzetten; wasplaats De Sprunk regelmatig schoonmaken, omdat 2x per jaar door gemeente bij lange na niet volstaat voor deze mooie locatie in hartje Baarlo. En onlangs zelfs het aanpakken van grasveldje rondom deze wasplaats (op meer dan de helft stond enkele nog onkruid), door onkruid aanpak, verticuteren, bekalken, inzaaien, bemesten/voeden en een week lang elke dag water geven voor het doen slagen van de inzaai.

Aan de doelstelling om het leven en verblijven in Baarlo van alle kanten nog prettiger en leefbaarder te maken voor inwoners En gasten, wordt door al deze activiteiten invulling gegeven.

Baarlo leeft daardoor als nooit tevoren, durven we met trots te stellen!

Opgesteld door bestuur Stichting Baarlo Leeft!
 

Top